Budapesti szalonunk története

Szalonunk 2018 tavaszán nyitotta meg kapuit Budapest szívében, egy igazán exkluzív környezetben. A lehető legtöbb figyelmet fordítottuk arra, hogy vendégeink is átélhessék az igazi thaiföldi hangulatot. Üzletünkbe betérve nyugalomra lelhetnek, és kiváló Thai masszőrök segítségével nyújtunk feltöltődést és kikapcsolódást a pihenni vágyóknak. Minden masszázs zárásaként teával kedveskedünk a hozzánk látogatóknak, hogy az élményt még tökéletesebbé tegyük.

 Jelenleg 5 Thai masszőr hölgy várja a kikapcsolódni vágyókat. Masszőrjeink kiváló szakértelemmel, egyenesen Thaiföldről érkeztek hozzánk. A bangkoki WAT PO iskolában szerezték mesterdiplomájukat, melyhez több éves szakmai tapasztalat társul. 

Mobirise

Adatkezelési tájékoztató

1. ADATKEZELŐ ADATAI
Adatkezelő megnevezése: Luxury Thai Masszázs Kft.
Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-174047
Adatkezelő székhelye: 2170 Aszód, Falujárók útja 44.
Adatkezelő képviselője: Horváth Jenő vagy Horváth Mária önállóan
2. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI, FOGALMAK
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben
meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítettük a 2018. május 25-től hatályos
Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel. Ezek alapján tehát:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján.
3. MASSZÁZS TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK:
3.1. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a társaságunk kezelésébe, ha Ön azt tudomásunkra hozza a következő kommunikációs vonalakon keresztül: a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.
3.2. Adatszolgáltatási kötelezettségek Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásunkat, mint adatkezelőt. A vállalkozásunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
3.3., Adatkezelési irányelvek Luxury Thai Masszázs KFt. mint adatkezelő a tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és magamra nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
3.4. Számlák kezelése Az Ön által megadott adatokhoz a Luxury Thai Masszázs Kft.-n kívül más nem fér hozzá és csak a számlázási adatokat a könyvelő ismerheti meg.
3.5. Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.
3.6. Önkéntes hozzájárulás: A Luxury Thai Masszázs Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
3.7. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a https://luxurythaimassage.hu weboldalon és a szalonban illetve a cég székhelyén. 3.8 Elektronikusan közölt adatok
a) e-mailen kezelt adatokat esetén az e-mail küldője a levél elküldésével hozzájárulását adja a leveleinek kezelésére. Tárhely szolgáltatónk: Cégnév: Tárhelypark Kft. Adószám: 23289903-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-322570 b) Facebook játékokra való jelentkezés önkéntesen módon történik. Ennek értelmében a felhasználók a játékokra való regisztráció feltételeként elfogadják az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. Mindazonáltal a közölt adatok (facebook profilja) csak a sorsolás időtartama alatt vannak kezelve későbbi felhasználás nem történik.
3.9. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Cégnév: Luxury Thai Masszázs Kft. (adatkezelő) Adószám: 13891534-2-13 Székhely: HU-2170 Aszód, Falujárók útja 44. Fióktelepe: HU-1078 Budapest, Nefelejcs utca 15. pinceszint ü.1. Weblap: https://luxurythaimassage.hu (a weblap nem használ cookie-t) Kapcsolattartás: Tel.: +36 20 200 4000, Kapcsolattartó neve: Horváth Jenő Email: info@luxuryhaimassage.hu
4. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK:
4.1. Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a társaságunk kezelésébe, ha Ön azt tudomásunkra hozza a következő kommunikációs vonalakon keresztül: a jelentkezési lap kitöltésével.
4.2. Adatszolgáltatási kötelezettségek Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásunkat, mint adatkezelőt. A vállalkozásunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
4.3., Adatkezelési irányelvek Luxury Thai Masszázs KFt. mint adatkezelő a tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és magamra nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
4.3 Személyes adatok továbbítása harmadik fél részére: a Luxury Thai Masszázs Kft. OKJ gépkezelő szakképesítések megszerzésére irányuló tanfolyamhoz (OKJ Építő- és anyagmozgató gép kezelője szakképesítések) kapcsolódó oktatási tevékenységet szolgáltatási szerződés keretében végez szerződött partnerével. Az oktatásra való jelentkezéssel a hallgató hozzájárul, hogy adatait ezen pontban jelölt harmadik fél részére továbbítsa melyről előzetesen tájékoztatja.
Cégnév: Czech Péter Ferenc egyéni vállalkozó
Felnőttképzési eng. száma: E-001712/2017
Ny.sz: 50104439
Adószám: 67351956-1-33
Telefon: +36 30 960 7186
4.4. Számlák kezelése Az Ön által megadott adatokhoz a Luxury Thai Masszázs Kft.-n kívül más nem fér hozzá és csak a számlázási adatokat: az könyvelő cég ismerheti meg. Cégnév : Bakos Rózsa EV
Könyvelő: Bakos Rózsa
Cég székhelye: H-2170 Aszód, Városréti út 36.
4.5. Az informatikai eszközömön tárolt és kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek.
4.6. Önkéntes hozzájárulás: A Luxury Thai Masszázs Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
4.7. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Az adatkezelési tájékoztató folyamatosan elérhető a https://luxurythaimassage.hu weboldalon és a szalonban illetve a cég székhelyén. 4.8. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi kötelező tájékoztatást adom:
Cégnév: Luxury Thai Masszázs Kft. (adatkezelő)
Adószám: 13891534-2-13
Székhely: HU-2170 Aszód, Falujárók útja 44.
Fióktelepe: HU-1078 Budapest, Nefelejcs utca 15. pinceszint ü.1.
Weblap: https://luxurythaimassage.hu
Kapcsolattartás: Tel.: +36 20 200 4000,
5. ADATKEZELÉSI CÉLOK
5.1. Masszázs és fizikai közérzetet javító szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli.
5.2. Oktatási tevékenységhez kapcsolódóan a szerződéskötés, az érintettel való kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, az OKJ szakképzés során felmerülő adminisztráció feladatok miatt szükséges, továbbá ezzel összefüggésben (e-mail vagy telefonhívás formá
jában) történő tájékoztatás nyújtásához.
6. JOGALAPOK
6.1. Masszázs és fizikai közérzetet • Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. • Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állítsunk ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
6.2. Oktatási tevékenységhez • a tanuló személyes adatait a képzés és a vizsgáztatás során a képzési és vizsgáztatási tevékenység végzéséhez szükséges formában adja meg és kezeli. • Az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állíthassunk ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
7. AZ ADATKEZELŐ INTÉZMÉNYEKBEN NYILVÁNTARTOTT ÉS KEZELT SZEMÉLYES ÉS KÜLÖNLEGES ADATOK
7.1. Az alkalmazottak kezelt adatai
a) családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság, azonosító szám;
b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;
c) munkaviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:
ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített
foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,
cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,
cc) munkában töltött idő, besorolással kapcsolatos adatok,
cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további
jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,
cg) szabadság, kiadott szabadság,
ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,
ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és
doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó adatok,
cl) az intézmény működési feltételei meglétének vizsgálata során adott nyilatkozat,
cm) a képző intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén a törvényi feltételek igazolására vonatkozó adatok;
d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei; e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.
7.2. Masszázs tevékenységhez kapcsolódóan kezelt adatok
a) szolgáltatást igénybevevő neve
b) számviteli bizonylat kiállítása esetén címe, adószáma
b) kommunikációs csatornák (telefonszám, e-mail)
7.3. A tanfolyami résztvevők adata
a) képzésben résztvevő
aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,
b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő
ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
bb) képzésbe történő felvételével,
bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával,
eredményével kapcsolatosak
c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.
d) munkaerő piaci státuszát
8. JOGOK
8.1. Hozzáférési jog
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen köteles az érintett rendelkezésére bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani. Mindez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
8.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
8.3. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
• adatkezelésnek nincs más jogalapja
• az érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
• ok az adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények
érvényesítéséhez.
8.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
8.6. Automatizált adatkezelés
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely őt jelentős mértékben érintené.)
9. JOGORVOSLAT IGÉNYBEVÉTELE – VAGYLAGOSAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK
9.1 . Adatvédelmi Tisztviselő:
Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
9.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv. 52-58. §), GDPR 57. Cikk, 77. cikk
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.
Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400
9.3.Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése
következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.: fent).
A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye
szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási
helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a
közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindíthatja.
Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől:
• ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
• ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

Címünk

1078 Budapest Nefelejcs utca 15.
(a Péterfy Sándor utca felől)

Számlázási cím:
Luxury Thai Masszázs Kft.
2170 Aszód Falujárók útja 44.

Elérhetőségek

Email: info@luxurythaimassage.hu 
Telefon: +36 1 610 03 64
Mobil: +36 20 44 99 551Ingyenes parkolás vendégeink számára 

Nyitva: hétfőtől vasárnapig
10:00 - 21:00


Adószám:
13891534-2-13
Cégjegyzékszám:
13-09-174047 

This website was built with Mobirise theme